Integraal Dorps Ontwikkelings Programma (IDOP)


De gemeente Reusel-De Mierden heeft in 2008 een integraal dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) voor de kernen Hooge Mierde en Lage Mierde vastgesteld.

Een IDOP is een op uitvoering gericht plan om de leefbaarheid in kleine dorpskernen te
verbeteren. Het IDOP voor Hooge Mierde is tot stand gekomen vanuit de visie van de inwoners.
De plannen uit het IDOP zijn vervolgens geconcretiseerd in de z.g. Oplegger. Voor de uitvoering daarvan heeft de provincie inmiddels een subsidie van ruim € 995.000 toegekend.

De gemeente Reusel-De Mierden heeft zich inmiddels positief uitgesproken over de programma's. Aan een aantal van deze programma's wordt hard gewerkt zoals u verder zult kunnen lezen op de website.
Meer weten over IDOP?

U heeft Adobe Acrobat nodig om de PDF te bekijken.


Meer informatie vind u op de website van de gemeente.


Verkeersveiligheid


De dorpsraad participeert samen met inwoners van Hooge Mierde en een afvaardiging van de gemeente in een werkgroep verkeersveiligheid.

De doelstelling van de werkgroep is komen tot een voorstel voor de gemeenteraad welke het verbeteren van de verkeersveiligheid van de doorgaande route door Hooge Mierde (De Stad - Myrthaplein - Sint Cornelisstraat) voorstaat.

De aanleiding hiervan is dat genoemde route een 30 km/u route is, er diverse voorzieningen zoals basisschool, kerk, het gemeenschapshuis en het sportpark direct hiermede in verbinding staan. Gebleken is uit diverse onderzoeken dat veel bestuurders zich niet houden aan de maximale toegestane snelheid.

Het reduceren van de snelheid en zorg dragen voor een veilige oversteek is noodzakelijk.

Op de pagina Actueel kunt u in de nieuwsbrieven de laatste vorderingen van deze werkgroep tot u nemen.
Bewuste bestuurder

Denk aan uw eigen veiligheid, maar zeker ook aan de veiligheid van een ander. Een bewuste bestuurder rijd
in het dorp 30 km/u.


           

Zorg en Welzijn


De Dorpsraad kent een werkgroep Zorg en Welzijn, waarin naast leden van de Dorpsraad deskundigen op het gebied van zorg en welzijn uit Hooge Mierde en een vertegenwoordiger van de gemeente participeren.

Deze werkgroep heeft als doelstelling de bestaande zorg- en welzijnsvoorzieningen in Hooge Mierde op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Daartoe wordt een Steunpunt Zorg en Welzijn opgericht.

Dit steunpunt heeft verder als taak om met behulp van regionale, professionele organisaties de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers te structureren en te coördineren, voorlichting en informatie te geven over bestaande voorzieningen en initiatieven te nemen voor nieuwe voorzieningen.

Een van haar eerste taken is het inventariseren van wensen en behoeften bij senioren.

Op de pagina Actueel kunt u in de nieuwsbrieven de laatste vorderingen van deze werkgroep tot u nemen.

Download hier het eindverslag behoeftepeiling (PDF formaat).
Download hier een onderzoeksrapport over steunsystemen in Hooge Mierde (PDF).
Download hier de ingesproken tekst van de raadsvergadering - 7 juni m.b.t. brandweerpost (PDF).
Download hier de presentatie van de info-avond van Zorg en Welzijn op 10 oktober 2011 (PDF).

De Schakel


De Dorpsraad participeert samen met een afvaardiging van het bestuur van de Schakel, diverse door de gemeente ingehuurde specialisten en een afvaardiging van de gemeente in een werkgroep De Schakel.

De doelstelling van de werkgroep is komen tot een voorstel voor de gemeenteraad welke leidt tot de realisering van een nieuw of grondig te renoveren gemeenschapshuis De Schakel.

Aanleiding hiervan is dat het huidige gemeenschapshuis, welke dateert uit 1960, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het gemeenschapshuis De Schakel heeft een cruciale rol in Hooge Mierde. Het is een centraal punt waar inwoners terecht kunnen voor de door hen zelf georganiseerde activiteiten.

Op de pagina Actueel kunt u in de nieuwsbrieven de laatste vorderingen van deze werkgroep tot u nemen.
De Schakel

Gemeenschapshuis De Schakel heeft een eigen website. U vind meer informatie (o.a. over de agenda, de geschiedenis, de nieuwe Schakel, gebruikers, etc.) op:

De Schakel Hooge Mierde

Downloads

Inspreektekst Raadscommissie Inwoners (sep)

Voorstel B&W voor nieuwe Schakel

Inspreektekst Raadscommissie Inwoners (nov)

Raadsbesluit B&W


Visie Plattelandsontwikkeling


Thema Natuur
Onze gemeente moet, naast de maatregelen van het rijk en de provincie, investeren in de natuur.

Thema Landbouw
Onze gemeente moet actief participeren (dus niet alleen voorwaarden scheppen) in het duurzaam maken van de Landbouw.

Thema Wonen, werken, leefbaarheid
Gezien de aanstaande ontwikkelingen in het buitengebied moet onze gemeente aangeven wat niet mogelijk is (het overige is wel mogelijk).

Thema Toerisme en Recreatie
- Gezien de aanstaande ontwikkelingen in het buitengebied moet onze gemeente aangeven wat
   niet mogelijk is (het overige is wel mogelijk).
- Toerisme en recreatie moet niet een afzonderlijk thema blijven.

Thema Landschap en Cultuurhistorie
Onze gemeente moet particuliere landschap- versterkende acties ondersteunen.
Visie Plattelandsontwikkeling

Door de gemeente wordt momenteel een integrale visie plattelandsontwikkeling opgesteld. Bij het opstellen hiervan worden verschillende (maatschappelijke) vertegenwoordigers betrokken. Naast de dorpsraden ook organisaties zoals ZLTO, de politieke partijen, Brabantse Milieu Federatie, Lokale Toeristische Adviesraad, Waterschap De Dommel, Stichting Megastallen Nee en Stichting Milieuwerkgroep De Kempen.

Nadat met vertegenwoordigers van de organisaties een inventarisatie is gehouden is er een werkvergadering met de gemeenteraad geweest waarbij de inventarisatie is vertaald naar stellingen voor de verschillende thema’s.


   ©2009-2011 Dorpsraad Hooge Mierde     |     info@dorpsraadhoogemierde.nl     |     Disclaimer & Credits