Algemeen


Met deze website willen wij u als dorpsbewoner informeren over wie we zijn, waar we voor staan, wat we doen en waarmee we ons bezighouden.

Daarnaast bevat de site allerlei actuele informatie over de stand van zaken van allerlei projecten en activiteiten welke mede door de dorpsraad
in samenspraak met de inwoners en de gemeente worden uitgevoerd ten behoeve van ons dorp.Missie

            Het bevorderen dat Hooge Mierde een leefbaar en dynamisch dorp is en blijft, waar
            jong en oud veilig en prettig kunnen wonen en leven met uitstekende voorzieningen
            voor welzijn, zorg, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en werkgelegenheid.

 

Visie


De Dorpsraad behartigt de belangen van Hooge Mierde en is een officieel adviesorgaan voor het gemeentebestuur van Reusel de Mierden. Goede communicatie, afstemming en samenwerking tussen Gemeente, de Dorpsraad Hooge Mierde en Bewoners levert een positieve bijdrage op voor alle partijen.
Deze samenwerking is officieel vastgelegd in het "Samenwerking Convenant": "Samen Voor, Samen Met".
 


Werkwijze


Overleg met:
- Gemeente Reusel de Mierden
- Wethouder
- 3-Kernen Overleg
- Dorpsraad Overleg
- Inwonersbijeenkomst
- Overleg met Ambassadeur Hooge Mierde
- Afstemmingsoverleg Dorpsraad, Zorg en Welzijn. en Dorpsbelangen

Werkwijze: Gevraagd en ongevraagd onderwerpen (in de breedste zin van het woord) bespreken, adviezen uitbrengen en eventueel besluiten nemen.

 

Vormen


- Anticiperen op Gemeentelijk initiatieven
- Op vraag van de gemeente Reusel de Mierden
- Individuele vragen vanuit de gemeenschap
- Via de website info Dorpsraad Hooge Mierde
- Enquête


   ©2009-2020 Dorpsraad Hooge Mierde     |     secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl     |     Disclaimer & Credits